Відбулася зустріч керівників та повноважних представників християнських Церков України

19 травня 2004 р. в рамках роботи з налагодження співпраці між хрис–тиянськими Церквами України на за–прошення Голови Всеукраїнського союзу церков християн віри єван–гельської (п’ятидесятників) Михайла Паночка відбулася чергова зустріч керівників та повноважних пред–ставників християнських Церков України.

У зустрічі взяли участь пред–стоятель УПЦ КП Патріарх Київ–ський і всієї Руси-України Філарет та прес-секретар Київської Патріархії ігумен Євстратій (Зоря), верховний архієпископ Української Греко-Като–лицької Церкви кардинал Любомир Гузар та керівник бюро УГКЦ в м. Києві протоієрей Олекса Петрів (УГКЦ), заступник голови Конфе–ренції Єпископів Римо-Католицької Церкви в Україні єпископ Маркіян Трофим’як, єпископ Віталій Скома–ровський та священик Ігор Оль–ховський (РКЦ), заступник прези–дента Всеукраїнського союзу об’єд–нань євангельських християн-бап–тистів Степан Корнута, голова Все–українського союзу церков християн віри євангельської Михайло Паночко, заступник голови Союзу вільних цер–ков християн євангельської віри Ук–раїни Микола Сичов, заступник голови ради єпископів Української хрис–тиянської євангельської церкви Мико–ла Саламаха, представник від Укра–їнської лютеранської церкви пастор Олег Округін, президент синоду Ні–мецької євангелічно-лютеранської це–ркви Володимир Лєсной, а та–кож запрошені на зустріч голова Дер–жавного комітету України у справах релігій Віктор Бондаренко, голова ко–мітету Верховної Ради України з пи–тань культури і духовності Лесь Танюк та директор Інституту релігійної свободи Олександр Заєць.

В якості спостерігачів на зустрічі були присутні керуючий справами УПЦ МП архієпископ Переяслав-Хмельницький Митрофан та ректор Київської духовної академії і семінарії (МП) протоієрей Микола Забуга.

Під час зустрічі, яка була підго–товлена в рамках діяльності Наради представників християнських Церков України, було поінформовано про напрацьовані нею документи, а також про подальші напрями її роботи. Під час дискусії щодо діяльності Наради, яка виникла серед присутніх на зустрічі, було з’ясовано, що діяльність Наради не розглядається її учасниками як альтернативна Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій або як заанґажована у якісь політичні про–цеси. Покликання Наради — сприяти налагодженню міжконфесійного діалогу та допомагати християнським Церквам України разом виконувати своє покликання у боротьбі з суспі–льними проблемами — поширенням бездуховності, аморальності та інших негативних явищ.

Прикладом такої спільної праці стало прийняття спільного Звернення керівників християнських Церков України до держави і співгромадян з приводу захисту життя людини, яке після підписання його всіма бажа–ючими керівниками християнських Церков має бути оприлюднене на спільній прес-конференції в інфор–маційному агентстві УНІАН 1 червня 2004 р., — коли в Україні відзна–чається Міжнародний день захисту дітей.

Більша частина звернення стосу–ється роз’яснення погляду Церков на таке моральне і соціальне зло, як вби–вство ненароджених дітей — аборт — і заходів протидії йому. На зустрічі та–кож було ухвалено рішення про під–тримку ініціативи створення спеці–ального Всеукраїнського міжконфе–сійного комітету захисту життя лю–дини. З цього приводу було вирішено утворити організаційний комітет з підготовки конференції, покликаної заснувати таку організацію, та деталь–но розглянути і висвітлити всі пробле–ми, пов’язані із захистом життя люди–ни.

Учасники зустрічі також розгля–нули питання проходження в укра–їнському парламенті законопроектів, які стосуються суспільної моралі та інтересів релігійних організацій. Було прийнято і підписано відповідні звер–нення до законодавців, в яких, зокрема, підтримано пропозицію звільнити релігійні організації від сплати податку на землю, а також обмежити рекла–мування алкогольної та тютюнової продукції.

Учасники зустрічі також зверну–лися до Державного комітету Укра–їні у справах релігій з листом, в яко–му викладено занепокоєння христи–янських Церков України спробою міжнародного комерційного конгло–мерату — т. зв. «Церкви саєнтології» — отримати в Україні статус релігі–йної організації, та прохання враху–вати їхню думку під час ухвалення з цього приводу відповідного рішення.

Зустріч керівників та повноваж–них представників християнських Церков України пройшла у добро–зичливій і діловій атмосфері та стала ще одним кроком на шляху налаго–дження тісної співпраці християнсь–ких конфесій заради благополуччя і процвітання українського народу. 

Прес-служба УПЦ КП

(www. kievpatr.org.ua)

Опубліковано у Без категорії. Додати до закладок постійне посилання.

Коментарі закриті.